O nas

Historia o powstaniu Elbląskiego Zrzeszenia Strzeleckiego

Jest rok 2001.

Grupa aktywnych członków sekcji strzeleckiej elbląskiego LOK krytycznie oceniła negatywny wpływ Zarządu Głównego LOK w Warszawie i jej struktur w Olsztynie, likwidujących zaplecze techniczne i materialne LOK w Elblągu. Pozorne działania Warmińsko – Mazurskiego LOK w Olsztynie stworzyły przestrzeń do przemyśleń skłaniających się w kierunku działań niezależnych od LOK.

Jest rok 2003.

Aktywizuje się grupa inicjatywna, która widzi możliwość utworzenia klubu strzeleckiego samodzielnego i niezależnego od struktur LOK i PZSS. Na tym tle wytwarza się spór w sekcji strzeleckiej LOK w Elblągu. Następuje rozłam w decyzjach jej członków. Część z nich na czele z jej Sekretarzem Zarządu kolegą Aleksandrem Słowińskim rezygnuje z członkostwa w LOK.

Grupa inicjatywna w osobach:

 • Aleksander Słowiński
 • Bogdan Paczkowski
 • Romuald Figa
 • Tadeusz Wdziękoński
 • Mirosław Beyer
 • Ryszard Trzeciakiewicz
 • Mirosław Pieczkowski
 • Henryk Tatkowski
 • Dariusz Romanowski
 • Kazimierz Prabucki
 • Tadeusz Hermanowicz
 • Konstanty Safarewicz

10.09.2003 roku powołuje i 22.12.2003 roku rejestruje nowy klub strzelecki pod nazwą Elbląskie Zrzeszenie Strzeleckie z własnym statutem i regulaminem. Powstałe Elbląskie Zrzeszenie Strzeleckie powołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną. Sprawowanie funkcji Prezesa EZS powierzono koledze Aleksandrowi Słowińskiemu posiadającemu uprawnienia Instruktora Strzelectwa Sportowego i Licencję Sędziego Strzelectwa Sportowego.

Ideą przewodnią i potrzebą dla klubu było znalezienie stałego dostępu do strzelnicy zarówno zbiorowego jak i indywidualnego. Następuje porozumienie z właścicielem strzelnicy myśliwskiej w Gołąbkach koło Pasłęka o stałym dostępie do uprawniania zawodów i treningów strzeleckich. Obrano kierunek na uprawianie sportu nieklasyfikowanego, w założeniu który nie jest nastawiony na wyczyn sportowy lecz na uprawianie strzelectwa z zamiłowania i satysfakcji w rywalizacji strzeleckiej. Szereg członków EZS uzyskuje pozwolenie na posiadanie broni do celów sportowych, zarówno bocznego jak i centralnego zapłonu.

Organizuje się imprezy strzeleckie z własnymi regulaminami strzeleckimi. Pomysł się sprawdził. Zrzeszenie zostało przez gremia strzeleckie uznane i akceptowane. Zaliczano kolejne spotkania strzeleckie międzyklubowe. Podnosi się poziom wyników na tarczy. Zgodnie z oczekiwaniami, można określić na średnią 74 punkty na 100 możliwych.

Wśród członków EZS mamy również licznych myśliwych – członków PZŁ. Członkiem Honorowym EZS zostaje dowódca Garnizonu Elbląg generał Krzysztof Skarbowski. Napływa młodzież do klubu, ale stara kadra nie rezygnuje. Członkowie EZS przechodzą kolejne szkolenia, efektem których są zdobyte Licencje Sędziowskie i uprawnienia Instruktorów Strzelectwa Sportowego. Na przestrzeni lat 2003 – 2012 EZS nie jest stowarzyszone w PZSS, choć członkowie posiadają patenty i licencje zawodnicze PZSS. Jednak dominacja PZSS zmusza do przemyśleń co do dalszej aktywnej działalności zarówno klubu jak i jej członków. Na kolejnym Walnym Zebraniu Członków Klubu – rok 2011 – decyzją gremium Walnego Zgromadzenia przyjęto założenie, że korzystna dla klubu będzie decyzja o uzyskaniu licencji PZSS dla Elbląskiego Zrzeszenia Strzeleckiego.

Następuje zmiana pokoleniowa na szczeblu Prezesa klubu. Kolega Aleksander Słowiński ze względów osobistych ustępuje z prezesury. Powołano na stanowisko Prezesa EZS równie zasłużonego członka Zarządu – kolegę Bogdana Paczkowskiego. Natomiast ustępujący Prezes Aleksander Słowiński został wyróżniony zaszczytnym tytułem Honorowego Członka Elbląskiego Zrzeszenia Strzeleckiego. Takim samym wyróżnieniem zostali uhonorowani również dwaj koledzy klubowi – Ryszard Trzeciakiewicz i Tadeusz Wdziękoński.

Od 2012 roku EZS kończy swój samodzielny byt i zostaje zintegrowany z PZSS.

W refleksji, ze smutkiem należy wyrazić ubolewanie za stratę dwóch kolegów, którzy odeszli na zawsze. Koledzy ś.p. Romuald Figa i Mirosław Pieczkowski byli obdarzani szacunkiem za ogromną wiedzę dotyczącą militariów, poczuciem koleżeństwa i ciepłym wizerunkiem.

Nowy Zarząd pod wodzą Prezesa Bogdana Paczkowskiego wyzwala energię do do podnoszenia prestiżu EZS w obszarze klubów strzeleckich w województwie warmińsko – mazurskim i pomorskim. Klub posiada licencję klubową w PZSS, co otwiera dostęp do przywilejów przysługujących klubom zrzeszonym w PZSS. Elbląskie Zrzeszenie Strzeleckie poszerzyło swoje działania o zainteresowania kolekcjonerskie, dzięki czemu członkowie EZS mogą występować do Wydziału Postępowań Administracyjnych o wydanie decyzji na posiadanie broni sportowej do celów kolekcjonerskich. EZS jest pierwszym i jedynym klubem w Elblągu prowadzącym tego typu działalność. Zarząd kładzie nacisk na kształcenie swoich członków i mobilizuje ich do zdobywania Licencji Sędziowskich i uprawnień do prowadzenia strzelań. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w Elblągu klubem, który posiada największą kadrę Instruktorów i Sędziów. Inne elbląskie kluby zwracają się do nas z prośbą o prowadzenie ich zawodów klubowych. Członkowie innych klubów strzeleckich starają się o uzyskanie członkostwa w naszym klubie ze względu na działalność kolekcjonerską. Przeszło 75% członków naszego klubu posiada decyzję na posiadanie broni do celów sportowych, a następni są w trakcie załatwianie takiej decyzji. Kierunek wytyczony w 2003 roku przez kolegów „założycieli” jest kontynuowany i nie zostało po drodze nic zaprzepaszczonego z pierwotnych założeń. Jesteśmy klubem rozwijającym się. W lokalnej społeczności przynależność do Elbląskiego Zrzeszenia Strzeleckiego jest swoistą nobilitacją i wyróżnieniem dla tego, który może pochwalić się przynależnością do jej szeregów.