Prowadzący strzelanie

Klub Strzelecki TIG zaprasza do udziału w kursie
PROWADZĄCY STRZELANIE
organizowanym przez Klub Strzelecki TIG
we współpracy z Centrum Szkoleniowym Vademecum

Kurs odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2024 r. w Olsztynie, przy ulicy Kanarkowej 47, w hotelu Manor.
24-godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej zostanie przeprowadzone na podstawie nowego programu szkoleniowego zatwierdzonego przez PZSS
Zgodnie z nowymi wytycznymi od 2023 roku uprawnienia prowadzącego strzelanie może uzyskać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24-godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej;
c) posiada patent strzelecki lub pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub sędziego lub zawodnika;
d) osoba nie spełniająca któregokolwiek z warunków w pkt. c), może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie, jeśli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic – w trakcie strzelania na strzelnicy powinna znajdować się osoba posiadająca uprawnienia PROWADZĄCY STRZELANIE.

Koszt kursu wraz z legitymacją wynosi 600 zł!
W cenie kursu zapewniamy obiad


Kurs Sędziego Sportowego kl. III oraz kurs podnoszący klasę
odbędzie się 15 czerwca 2024 w trakcie kursu „Prowadzący Strzelanie”
Koszt kursu łącznie z legitymacją 350 zł

Istnieje możliwość ukończenia obu kursów jednocześnie

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową na adres szkolenia@kstig.pl
tel. 512 148 725

Kurs Prowadzącego Strzelanie PZSS

Klub Strzelecki TIG zaprasza do udziału w kursie
PROWADZĄCY STRZELANIE
organizowanym przez Klub Strzelecki TIG
we współpracy z Centrum Szkoleniowym Vademecum

Kurs odbędzie się w dniach 22-24 marca 2024 r. w Olsztynie, przy ulicy Kanarkowej 47, w hotelu Manor.
24-godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej zostanie przeprowadzone na podstawie nowego programu szkoleniowego zatwierdzonego przez PZSS
Zgodnie z nowymi wytycznymi od 2023 roku uprawnienia prowadzącego strzelanie może uzyskać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24-godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej;
c) posiada patent strzelecki lub pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub sędziego lub zawodnika;
d) osoba nie spełniająca któregokolwiek z warunków w pkt. c), może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie, jeśli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic – w trakcie strzelania na strzelnicy powinna znajdować się osoba posiadająca uprawnienia PROWADZĄCY STRZELANIE.

Koszt kursu wraz z legitymacją wynosi 600 zł!
W cenie kursu zapewniamy obiad

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową na adres szkolenia@kstig.pl
tel. 512 148 725

Walne Zebranie Członków 2024

Zarząd Klubu zdecydował o zwołaniu corocznego Walnego Zebrania w dniu 25 lutego 2024 o godzinie 09:00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godzinie 09:30. Zebranie odbędzie się jak co roku w Elblągu, przy ulicy Mazurskiej 15 w siedzibie firmy HALEX.

Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy.

Proszę być przygotowanym na opłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 200 zł oraz za licencję zawodniczą 80 zł.

 

Prezes

Kurs INSTRUKTORA Strzelectwa Sportowego PZSS 16.09.23

Zaprzyjaźniony klub z Olsztyna, Warmiński Klub Strzelecki „10” organizuje kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego PZSS. Poniżej są wszystkie dane. Chętnych zapraszam.

W dniu 16.09.2023 rozpoczynamy kurs „Instruktor Strzelectwa Sportowego PZSS” organizowany przez Firmę Shooting Adventure Robert Wasielewski
Koszt kursu 3000 zł.
Miejsce kursu: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego , Centrum Szkoleń Branżowych w Olsztynie Ul. Lubelska 33C 10-408 Olsztyn oraz ZSEiT ul. Bałtycka 37 A
10-144 Olsztyn

Kontakt – 790367700

Kierownik kursu / Organizator  – Robert Wasielewski

W trakcie kursu, dodatkowo będzie można zdobyć uprawnienia:

1.”Prowadzącego Strzelanie PZSS” koszt 450 zł
2.”Sędziego Strzelectwa” kl. III lub podnieść klasę sędziowską koszt 450 zł
4. Kurs przedłużający Licencje Sędziowskie na następne cztery lata koszt 200 zł
3. Sędziego Strzelectwa Dynamicznego koszt 350 zł
4. Przygotowanie oraz egzamin kompetencyjny IPSC koszt 300 zł

Służbom mundurowym umożliwiamy pokrycie kosztów z rekonwersji.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Rezerwacją miejsca na kursie jest wpłata na konto uprzedzona kontaktem z organizatorem.

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Instruktor Sportu Strzeleckiego” wydanego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Instruktorem Sportu Strzeleckiego może zostać
osoba, która:

1.Ukończyła 18 lat
2.Posiada co najmniej wykształcenie średnie
3.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.).
4.Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu strzeleckiego.
5.Spełnia wszystkie poniższe warunki:
a. Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
b. Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni).
c. Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej).
6.Osoba niespełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać
zakwalifikowana, jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
7.Uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z organizatorem kursu.
8.Aby uzyskać legitymację instruktora sportu strzeleckiego wydawaną przez PZSS należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przeprowadzony zgodnie z programem stanowiącym załącznik i umieszczonym na stronie internetowej PZSS. Końcowym elementem kursu jest sprawdzian potwierdzający wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu. §2 1.Kurs Instruktora sportu strzeleckiego składa się z dwóch części:
1) część ogólna – 80 godzin – składa się z przedmiotów podstawowych i kierunkowych w wymiarze godzin:
a. Przedmioty podstawowe – 44 godziny – w szczególności anatomia, antropologia, fizjologia i biochemia człowieka, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna sportowa i doping w sporcie
b. Przedmioty kierunkowe – 36 godzin – w szczególności teoria sportu, teoria treningu sportowego, fizjologia wysiłku, odnowa biologiczna, organizacja i zarządzanie, zarządzanie klubem sportowym, nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach oraz żywienie sportowca Z części ogólnej kursu mogą zostać
zwolnione osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku sport
2) część specjalistyczna – 130 godzin – Zajęcia specjalistyczne ze sportu strzeleckiego. W części specjalistycznej mogą uczestniczyć
jedynie osoby, które ukończyły część ogólną lub osoby z niej zwolnione na podstawie zasad określonych w pkt 1.

Zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail :

kontakt@shootingadventure.eu

Wpłaty kierujemy wyłącznie na poniższy
nr konta: 24124055981111000050249231 PKO SA

W załączniku na stronie jest terminarz z informacją o wykładowcach.

 http://shootingadventure.eu/index.php/kurs-instruktor-strzelectwa-sportowego-pzss

Pozdrawiam

Prezes

WALNE 2023

Zarząd Klubu zdecydował o zwołaniu corocznego Walnego Zebrania w dniu 26 marca 2023 o godzinie 09:00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godzinie 09:30. Zebranie odbędzie się jak co roku w Elblągu, przy ulicy Mazurskiej 15 w siedzibie firmy HALEX.

Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, to znaczy, że upłynęła kadencja obecnego zarządu i wybierać będziemy nowy.

Proszę być przygotowanym na opłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 200 zł. Składka wzrosła w tym roku ze względu na wzrost kosztów wynajmu strzelnicy po raz kolejny i wzrost opłat za licencję klubową do PZSS.

 

Prezes